KERK

De kerk van Meigem, gezien vanuit de tuin van de pastorij (1971)

Kerk en kapelletjes

De eerste maal dat wij de kerk van Meigem vermeld vinden, is onder het jaartal 1218. Zij behoorde tot het personaat (1) van Deinze, afhankelijk van het kasteel van Mere te Vosselare.  De oude natuurstenen die nog in de huidige kerk verwerkt zijn, wijzen inderdaad naar de 13e eeuw.  De eerste stenen kerk was west-oost gericht en zal niet groter geweest zijn dan de huidige middenbeuk.  Later zal aan de oostkant een vierkante toren gekomen zijn. Door de toename van de bevolking zal er in de loop der tijden een koor en een sacristie bijgekomen zijn, eveneens aan de oostkant.  Tot dan toe was de algemene vorm van de kerk tamelijk gaaf gebleven.  Het was een zuivere kruiskerk en het torentje stond precies op het middelpunt van de kruisbeuk.

De oude kerk van Meigem


De kerk is toegewijd aan Sint-Nicolaas.  In 1734 lijkt het erop dat zij bijna geheel herbouwd werd onder het bestuur van pastoor Pieter Moortgat, een afstammeling van een doorluchtige Gentse familie. Het hoogaltaar werd in 1775 herbouwd en door bisschop Van Eerstel gewijd.  Boven dit hoogaltaar prijkte een kopie van een werk van Rubens, geschilderd door Jozef Caneel in 1858 en de afdoening van het kruis voorstellend. Dit schilderij is verdwenen en vervangen door een werk dat vroeger boven het O.L.Vrouwaltaar hing.  Het is een tafereel uit de 18e eeuw, voorstellend de uitdeling van de rozenkrans door O.L.Vrouw of bijstand der christenen. Het wapenschild van pastoor Moortgat, verenigd met dat van de familie Van de Vivere, prijkt op dit schilderij.
De 2 medaillons van de preekstoel stellen de Goede Herder en St-Nicolaas voor.  Ze werden vervaardigd door Lodewijk Iemandt uit Gent.
De kerk van Meigem bezat waardevolle priestergewaden die echter in handen vielen van een gewiekste handelaar in oudheden.
In 1724 kwam de kerk van Meigem in het bezit van de relikwie van de bebloede geselkolom waaruit later dan de ommegang en de H. Bloedprocessie ontstaan zijn.
In vroegere tijden behoorde de parochie Meigem tot de dekenij Tielt en tot het bisdom Doornik. 
Vroeger werden de pastoor en de notabelen van de gemeente begraven in de kerk.  Hun grafzerken lagen in de kerkvloer. Er was er een zeer oude bij van blauwe steen en voorzien van wapenschilden.  Alles is evenwel uitgesleten, de grafzerken werden uitgebroken en ingemetseld in de noordelijke kerkmuur. Van de vroegere kerk hebben we nog een goede afbeelding. 
De enige klok die in de toren hing werd in 1850 gegoten. In die klok stonden de namen van de toenmalige pastoor F.M. Eeuwaert, de burgemeester Jan-Baptist de Poorter, haar peter en Catharine de Kuyper, meter. 
Op het einde van de 19e eeuw werd de kerk bijna helemaal verbouwd. 

Oude pastorij met kerk omstreeks 1900.

De middentoren verdween en er werd een nieuwe vierkante toren gebouwd aan de westkant.  Op een gedenksteen in de huidige kerk vinden we het volgende:
“1898 J.B. Verhellen, pastoor,
            P. Van der Vennet, burgemeester,
            J. Van Nevel, secretaris,
            J. Van den Heuvel, architect”

Puinen van de kerk 1918.

De toren werd gedynamiteerd in 1918, ook de oude klok werd vernietigd. 

Wederopbouw van de kerk in 1920. Linksboven staat metser Cyriel De Witte, in het midden architect Van den Heuvel uit Nevele (met plan in de hand), naast hem rechts Leonce De Witte. Beneden links Kamiel Cocquyt en Frans Van Overmaet (met schop)

Toren en kerk werden heropgebouwd, op de huidige klok staat het jaartal 1923 en de namen van Renatus Van Nevele, Alida Meirhage en pastoor Andries.

Oude kapelletjes

Kapel in de Kerkstraat, nu Pastoriestraat (1971).

Kapel op de hoek van de huidige Spoelstraat en Udale (1971)
Kapel op de hoek van de huidige Pijpekerrestraat en Kruiswege. (1971)

VOLGEND ITEM : HERBERGEN

(1) Personaat : de waardigheid of het ambt van een persoon, d. i. van diegene die het beneficie van een pastoorschap bezit, dat hij niet zelf behoeft waar te nemen, maar aan een ander kan opdragen.
Bron : databank van het Instituut voor de Nederlandse Taal,  https://ivdnt.org

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: